In memoriam: Dr. Ivan Čizmić – istraživač hrvatske iseljeničke povijesti

S tugom u srcu i dubokom nevjericom primili smo vijest o iznenadnom odlasku doktora Ivana Čizmića, vrsnoga povjesničara hrvatskoga iseljeništva, kompetentnog istraživača kulturnih praksi migranata s ovih prostora, jednoga od rijetkih istinskih polihistora, te profinjenog znalca modernih društvenih i kulturnih procesa u hrvatskim zajednicama koje u četvrtom i petom naraštaju obitavaju u višekulturnim mega polisima razvijenoga svijeta od Aljaske do Ognjene Zemlje, juga Afrike do Australije i Novoga Zelanda.

Doktor Ivan Čizmić, (Zadvarje, 28. VII. 1934.- Zagreb  9. I. 2022.), bio je znanstveni savjetnik emeritus zagrebačkoga Instituta društvenih znanosti „Ivo Pilar“, renomirani historiograf hrvatskoga iseljeništva i dugogodišnji voditelj Povijesnog odjela Hrvatske matica iseljenika. Autor je više zapaženih monografija o hrvatskome prekooceanskom iseljeništvu iz Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Australije i Novoga Zelanda, sukreator je više migrantskih kompendija socio-kulturne tematike s fascinantnim leksikografskim prinosima te autor gotovo pet stotina izvornih znanstvenih radova o vanjskim migracijama Hrvata razasutih u brojnim časopisima u zemlji i inozemstvu. Historiografski i publicistički opus, stvaran dugih šest desetljeća, plod je neumornoga istraživanja na autentičnim lokalitetima hrvatske dijaspore na pet kontinenata, a koje je profesor Čizmić započeo još šezdesetih godina prošloga stoljeća zahvaljujući Fulbrajtovoj stipendiji.

Uz prestižnu Godišnju nagradu za znanost (2005.) koju mu je dodijelilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Ivan Čizmić je nositelj odlikovanja za znanstveni rad Reda Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića (1999.) kao i niza ostalih strukovnih priznanja i nagrada.

Kao dugogodišnji djelatnik Matičina iseljeničkog Povijesnog odjela, u kojemu je započeo istraživačku karijeru, nikada nije prestao surađivati kao vanjski savjetnik s tom našom najstarijom institucijom namijenjenoj iseljeništvu, doprinoseći savjetima i neposrednim spisateljskim radom kvaliteti Matičinih serijskih publikacija kakve su časopis „Matica“ i Hrvatski iseljenički zbornik. Kao jedan od ključnih konzultanata, posredujući u životu hrvatskoga naroda izvan matične zemlje za vrijeme burnih društvenih mijena tijekom 20. stoljeća, jedan je od idejnih tvoraca  „Leksikona hrvatskog iseljeništva i manjina“ (2020.), tumačeći ustrajno kako je  iseljavanje iz Hrvatske nezaobilazni dio naše povijesti te hrvatskog civilizacijskog i kulturnog naslijeđa.

Hrvatski povjesničar  Ivan Čizmić rođen je u Zadvarju, 28. kolovoza 1934. Klasičnu gimnaziju završio 1953. u Splitu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je povijest godine 1959., te doktorirao godine 1973. s disertacijom o južnoslavenskom iseljeničkom pokretu u SAD i stvaranju jugoslavenske države 1918. Po prirodi znatiželjan, Ivan Čizmić je dvostruke fakultetske naobrazbe, diplomiravši  i studij prava u Zagrebu godine 1963. Akademsku karijeru sveučilišnog predavača započinje 1963. kada biva asistent na Pravnom fakultetu u Splitu. Preselivši se trajno iz Dalmacije u Zagreb od 1964. godine djeluje u Matici iseljenika Hrvatske, te predaje na raznim simpozijima i znanstvenim kongresima. Sudjelujući u institucionalnoj izgradnji javnih ustanova u našoj zemlji koje skrbe o vanjskim migracijama iz Hrvatske od 1988. znanstveni je savjetnik u Institutu za migracije i narodnosti, da bi od 1993. nastavio djelovati u Institutu društvenih znanosti „Ivo Pilar“.

Uz bogat znanstveni i publicistički opus, koji ostaje sačuvan u brojnim tiskanim knjigama i časopisima, ono najvažnije što je Ivan Čizmić ostavio iza sebe jest ljudska povezanost s mnoštvom prijatelja i kolega iz hrvatskih zajednica diljem svijeta.

Razvijao je nježno prijateljstvo i s najobičnijim malim siromašnim pečalbarima i s vrhunskim intelektualcima u prestižnim međunarodnim laboratorijima, ali i pustolovima koji bi putovanje odabrali kao stil života. Kao član raznih stručnih povjerenstava pri Matičinim iseljeničkim projektima i manifestacijama uvijek nam je bio dragocjen savjetnik i nepresušan izvor znanja. Njegove stručne procjene, širina intelektualnih interesa i suvereno kretanje beskrajnim prostorima hrvatskoga kulturnog krajolika oblikovanog u migrantskim prilikama trajno su zadužili brojne naše projekte i manifestacije.

Doktora Ivana Čizmića pamtit ćemo kao iznimnoga čovjeka i odanog prijatelja, intelektualca nesvakidašnje radne energije koji se historiografskim opusom i vjerodostojnim publicističkim žarom te nadasve ljudskom čestitošću zauvijek upisao u hrvatsku znanstvenu i kulturnu povijest. Bio je i patriot i kozmopolit. Surađivao je s povjesničarom i državnikom dr. sc. Franjom Tuđmanom još od sredine šezdesetih kada su zajedno djelovali u Matici iseljenika Hrvatske.

Među mnoštvom djela trajne vrijednosti izdvajamo: knjige „Hrvati u životu Sjedinjenih Američkih Država“, Zagreb 1982.; „Iseljavanje iz Hrvatske u razdoblju od 1880 – 1914.“, Zagreb, 1986., „Povijest Hrvatske bratske zajednice 1894.-1994.“, Zagreb, 1994.; „From the adriatic to lake Erie. A history of Croatians in greater Cleveland“ (u koautorstvu Miletić, I., Prpic, G. J.), Willoughby 2000.;  „Iseljena Hrvatska“, (u koautorstvu  I., Sopta M., Šakić V.), Zagreb 2005; „Modernizacija u Hrvatskoj i hrvatska odselidba“ (u koautorstvu s Ivanom Rogićem), Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2011.; Konzultant u „Leksikonu hrvatskog iseljeništva i manjina“, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Hrvatska matica iseljenika, Zagreb, 2020.

Surađivao  je u publikacijama: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu (1964), Historijski zbornik (1966 – 67, 1974 – 75), Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Historica (Bratislava 1970), Zbornik Historijskog arhiva u Karlovcu (1970), Emigration from Northern, Central and Southern Europe (Kraków 1981), Vyst’ahovalectvo a život krajanov vo svete (Bratislava 1982), American Labor and Immigration History 1877 -1920: Recent European Research (Chicago 1983), Journal of Croatian Studies (1970 – 2000),

Zajedničar (1965 – 2020); Studia Craotica (1970 – 1999),  Iseljenički kalendar / Hrvatski iseljenički zbornik (1966 – 2021), Matica (1966 – 2021.).

Svojim odlaskom profesor Čizmić ostavlja duboku prazninu u svojoj obitelji – u srcu svoje voljene kćeri Ivne i mile mu supruge Vlaste, ali istodobno zauzima i povlašteno mjesto među svima nama koji smo ga dobro poznavali i čije je živote trajno obogatio taj čestiti Dalmatinac vedroga duha i bistroga uma.

U ime Hrvatske matice iseljenika i svih njezinih djelatnika, ravnatelj profesor Mijo Marić, upućuje najdublju sućut ožalošćenoj obitelji zbog gubitka voljene osobe.

Tekst: Vesna Kukavica